U S N E S E N Í

ze zasedání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, U Kovárny 44 konaného dne 28. 6. 1999 v 17:00 hod.

ve Velkém sále DOS Olomouc, Palackého 21


Jednání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:15 hodin za účasti 133 delegátů z pozvaných 182 delegátů, což činí 73,08 %.

Výsledky jednání SD
--------------------------

Shromáždění delegátů:

I. SCHVALUJE:

1. Program jednání SD

2. Jednací řád SD

3. Určení skrutátorek

4. Volbu pracovního předsednictva a funkcionáře pověřeného řízením SD

5. Volbu komise mandátové, návrhové a sčítací

6. Jmenování zapisovatele a volbu dvou ověřovatelů zápisu

7. Kontrolu plnění usnesení SD z 18. 12. 1998

8. Zprávu o činnosti představenstva

9. Zprávu o činnosti kontrolní komise

10. Odměny za I. pololetí 1999 pro SA, představenstvo a KK

11. Výroční zprávu SBD a RÚZ za rok 1998

12. Rozdělení zisku SBD za účetní období r. 1998 dle jednotlivých SA ve prospěch fondu dlouhodobé zálohy na opravy a investice

II. BERE NA VĚDOMÍ

1. Výsledky voleb do KK.

2. Nezájem družstva BaS ND majetkoprávním vypořádáním a postup představenstva SBD při řešení tohoto vztahu soudní cestou.

III. UKLÁDÁ

A. PŘEDSTAVENSTVU DRUŽSTVA:

1. Ve spolupráci s jednotlivými SA a vlastníky realizovat práce související s odstraněním panelových vad v těch případech, kde byla poskytnuta státní dotace, a to včetně výběrového řízení na dodavatelské firmy.

2. Zajistit ve spolupráci s jednotlivými SA a vlastníky doplnění finančních prostředků v rozsahu 62 % z celkových investičních nákladů na odstranění vad panelové technologie.

3. Realizovat nástavbu a přístavbu sídla družstva SBD U Kovárny 44 s tím, že bude použito úvěru od firmy, která výstavbu bude realizovat s výhodnou úrokovou sazbou.

4. Nadále zachovat možnost prodloužení nebo zkrácení termínu předání bytu nebo nebytového prostoru do vlastnictví.

5. V případě dalších pozitivních hospodářských výsledků zvýšit úměrně odměny představenstvu a KK SBD za II. pololetí 1999.

B. KONTROLNÍ KOMISI:

1. Bezodkladně zahájit činnost KK.

2. Protokolárně převzít veškerou dokumentaci od bývalé KK.

C. DELEGÁTŮM:

1. Seznámit výbory samospráv se závěry shromáždění delegátů, které se konalo 28. 6. 1999.

2. Aktivně pomoci výborům SA zaktivizovat veškerou činnost související s činností příslušných samospráv.

3. Zúčastnit se schůzí s vlastníky bytů v zájmu vysvětlení postavení vlastníků SBD.

D. VÝBORŮM ČLENSKÝCH SAMOSPRÁV:

1. Informovat čl. základnu se závěry SD ze dne 28. 6. 1999.

2. Pomoci zaktivizovat činnost společenství vlastníků v jednotlivých domech.

E. UŽIVATELŮM DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A VLASTNÍKŮM:

1. Plnit veškeré povinnosti vyplývající ze Stanov SBD a domovního řádu SBD, zejména pak v oblasti úhrad za užívání bytu, provádění úklidu, ať již v bytovém domě, tak i v přilehlých prostorách bytového domu a respektování zásad občanského soužití v rámci dobrých mravů

2. Zúčastňovat se aktivně domovních schůzí samospráv nebo společenství vlastníků a předkládat návrhy na odstranění vad vyskytujících se v příslušném domě, včetně finančního zajištění.

 

V Olomouci dne 28. června 1999

 

 

 

Ing. Antonín Kyjovský
předseda představenstva

 

 

PhDr. František Fiala
předseda návrhové komise