U S N E S E N Í

ze zasedání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, U Kovárny 44 konaného dne 18. 12. 1998 v 17:00 hod.

ve Velkém sále DOS Olomouc, Palackého 21


Jednání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17:09 hodin za účasti 124 delegátů z pozvaných 202 delegátů, což činí 61,39 %.

Výsledky jednání SD
--------------------------

Shromáždění delegátů:

I. SCHVALUJE:

1. Program jednání SD

2. Jednací řád SD

3. Určení skrutátorek

4. Volbu pracovního předsednictva a funkcionáře pověřeného řízením SD

5. Volbu komise mandátové, návrhové a sčítací

6. Jmenování zapisovatele a volbu dvou ověřovatelů zápisu

7. Kontrolu plnění usnesení SD z 22. 6. 1998 a 15. 9. 1998

8. Zprávu o činnosti představenstva

9. Zprávu o činnosti kontrolní komise

10. Nevyhovění odvolání členů družstva dle čl. 26 Stanov SBD Olomouc manželům Kopečným

11. Schválení vyúčtování odměn za II. pololetí 1998 pro SA, představenstvo a KK

 

II. BERE NA VĚDOMÍ

1. Výsledky doplňujících voleb do KK s tím, že tato komise bude pracovat do konce funkčního období, tj. do jarního SD v počtu 6 členů.

2. Žádost ing. Schneidera, p. Zedníka a pí Kozmínové o abdikaci na člena KK.

III. UKLÁDÁ

A. PŘEDSTAVENSTVU DRUŽSTVA:

1. Plnit úkoly uvedené v předcházejících usneseních SD.

2. Plně věnovat pozornost odstranění škod způsobených na družstevním majetku povodní v roce 1997 do konečného dokončení.

3. Soustavně se zabývat přípravou veškerých materiálů pro žádosti o státní dotaci na odstranění panelových vad.

4. Zajistit konečné řešení centralizace sídla SBD s tím, že je nezbytně nutné zajistit systémovou nástavbu, aby členové SBD nemuseli navštěvovat dvě střediska.

Seznámit jarní zasedání SD s předpokládanými náklady na dostavbu SBD Olomouc, U Kovárny 44 a způsobem pokrytí těchto nákladů.

5. Dokončit majetkoprávní vypořádání mezi SBD a družstvem BaS ND v souladu s rozhodnutím vrchního soudu.

6. Garantovat všem členům SBD, kteří požádali, nebo dodatečně i po zákonné lhůtě 31. 12. 1995 požádají, o převod bytu do vlastnictví, jejich žádosti vyhovět bez ohledu na promlčecí lhůty.

Dále vyhovět všem členům SBD o prodloužení nebo zkrácení termínu předání bytu nebo nebytového prostoru (platí pouze pro garáže v bytových domech nebo v komplexu garáží Heyrovského).

B. KONTROLNÍ KOMISI:

1. Spolupracovat i nadále na dokončení delimitace mezi SBD Olomouc a Byt a Servis ND

2. Analyticky vyhodnotit odstraňování povodňových škod na majetku SBD

C. DELEGÁTŮM:

1. Seznámit výbory samospráv se závěry shromáždění delegátů, které se konalo 18. 12. 1998

2. Aktivně pomoci výborům SA zaktivizovat veškerou činnost související s činností příslušných SA

D. VÝBORŮM ČLENSKÝCH SAMOSPRÁV:

1. Zajistit návrhy kandidátů pro volby delegátů na SD pro rok 1999 v souladu se Stanovami SBD a návrhy kandidátů pro KK.

Termín: 30. 3. 1999

2. Informovat čl. základnu se závěry SD ze dne 18. 12. 1998

E. ČLENŮM DRUŽSTVA:

1. Plnit veškeré povinnosti vyplývající ze Stanov SBD a domovního řádu SBD, zejména pak v oblasti úhrad za užívání bytu, provádění úklidu, ať již v bytovém domě, tak i v přilehlých prostorách bytového domu a respektování zásad občanského soužití v rámci dobrých mravů

2. Zúčastňovat se aktivně členských schůzí samospráv s tím, že jednotliví členové by měli navrhnout s vlastníky bytů jak nadále bude hospodařeno se společným majetkem, tj. jak dalece bude společný majetek renovován.

F. VOLEBNÍ KOMISI:

Pro jarní zasedání připravit volby KK v důsledku ukončení mandátu KK.

 

V Olomouci dne 18. prosince 1998

 

 

 

Ing. Antonín Kyjovský
předseda představenstva

 

 

PhDr. František Fiala
předseda návrhové komise