U S N E S E N Í

ze zasedání shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Olomouc, U Kovárny 44 konaného dne 22. 6. 1998 v 17.00 hod.

ve Velkém sále DOS Olomouc, Palackého 21


Jednání shromáždění delegátů bylo zahájeno v 17.10 hodin za účasti 155 delegátů z pozvaných 187 delegátů, což činí 84,44 %.

Výsledky jednání SD
--------------------------

Shromáždění delegátů:

I. SCHVALUJE:

1. Program jednání SD

2. Jednací řád SD s tím, že se vypouští v čl. IV., odst. 3 slovo "tajné".

3. Určení skrutátorek

4. Volbu pracovního předsednictva a funkcionáře pověřeného řízením SD

5. Volbu komise mandátové, návrhové a volební

5.1 Změna volebního řádu

Schvaluje se v čl. 3, odst. b volebního řádu změna lhůty z 15 na 30 dnů. Schvaluje se doplnění znění v čl. 3 volebního řádu takto:" Navržený kandidát je fyzická osoba, která je kterýmkoliv členem navržena jako kandidát na zvolení člena představenstva nebo kontrolní komise a jeho kandidatura je schválena členskou schůzí SA, kde dotyčný bydlí."

6. Jmenování zapisovatele a dva ověřovatele zápisu

7. Kontrolu plnění usnesení z posledního SD

8. Zprávu o činnosti představenstva

9. Zprávu o činnosti kontrolní komise

SD schvaluje většinou hlasů, aby představenstvo pracovalo do mimořádného SD, které se bude konat 15. 9. 1998, a kde bude zvolené představenstvo nové.

10. Koncepci rozvoje SBD Olomouc do roku 2000 s tím, že text odstavce č. 5.4.1 tohoto dokumentu bude v plném znění zrušen.

11. Výroční zprávu a roční účetní závěrku za rok 1997, včetně klíče na rozdělení zisku po zdanění z podnájmů dotčeným samosprávám.

12. Převod VS do majetku MST mimo majetku na ul. Mozartova 32, Olomouc

13.1 Vyhovět odvolání proti vyloučení z SBD pro neplnění povinností těmto žadatelům:

p. Jaroslav Chytil, Heyrovského 12, Olomouc

pí Jana Horňáčková, Heyrovského 35, Olomouc

manž.Goldovi Věra a Radek, Kmochova 2, Olomouc

13.2 Nevyhovět odvolání proti vyloučení z SBD pro neplnění povinností těmto žadatelům:

pí Běla Bednářová, Heyrovského 1, Olomouc

manž. Šochovi Světlana a ing. Petr, tř. Svornosti 53, Olomouc

manž. Králíkovi Jiřina a Pavel, Trnkova 37, Olomouc

14. Vyúčtování odměn za rok 1997 pro SA, představenstvo a KK

15. Dodatek č. 1 ke Stanovám SBD

16. Zrušení rozhodnutí SD ze 16. 6. 1997 o předpisu úhrady ve smyslu Stanov SBD za ztráty způsobené bývalými funkcionáři SBD. Dle právního odd. při soudním sporu není dostatečné důkazní břemeno.

17. Doporučení KK ve věci zajištění řádných voleb představenstva s tím, že bylo rozhodnuto o variantě prodloužit mandát představenstvu do 15. 9. 1998.

 

II. UKLÁDÁ

A. PŘEDSTAVENSTVU DRUŽSTVA:

1. Dokončit reálné plnění úkolů z usnesení SD, které se konalo 8. 12. 1997

2. Zajistit volby nového představenstva v 9/98

3. Zajistit veškeré práce související s odstraněním škod na družstevním majetku, které byly způsobeny povodní

4. Trvale se zabývat zajištěním ekonomických a technických podmínek pro opravu panel. vad na panelových domech

5. Zajistit konečné řešení centralizace sídla SBD

6. Zajistit mimořádné SD v 9/98 za účelem provedení voleb do představenstva

Termín: 15. 9. 1998

B. KONTROLNÍ KOMISI:

1. Spolupracovat i nadále na dokončení delimitace mezi našim SBD a Byt a Servis ND

2. Zajistit dohled nad řádnou přípravou voleb představenstva

3. Provádět průběžnou kontrolu odstraňování povodňových škod na majetku SBD

C. Zvolené VOLEBNÍ KOMISI:

1. Zajistit řádnou přípravu voleb do představenstva, včetně výběru kandidátů, aby z předložených návrhů byly vybráni kvalifikovaní pracovníci

D. DELEGÁTŮM:

1. Seznámit výbory samospráv se závěry shromáždění delegátů, které se konalo 22. 6. 1998

2. Pomoci zaktivizovat činnost výborů samospráv

E. VÝBORŮM ČLENSKÝCH SAMOSPRÁV:

1. Zajistit návrhy kandidátů pro volby do představenstva ve lhůtě a v rozsahu dle předpisu kandidátky

1.1 Informovat členskou základnu o závěrech ze zasedání SD ze dne 22. 6. 1998

1.2 Seznámit členskou základnu s hospodářským výsledkem za rok 1997

Termín: na nejbližší členské schůzi

F. ČLENŮM DRUŽSTVA:

1. Plnit veškeré povinnosti vyplývající ze Stanov SBD a domovního řádu, zejména pak v oblasti úhrad za užívání bytu, provádění úklidu a respektování zásad občanského soužití v mci dobrých mravů

Termín: trvale

2. Zúčastňovat se aktivně členských schůzí samospráv

Termín: průběžně

V Olomouci dne 22. června 1998

 

 

Ing. Antonín Kyjovský
předseda představenstva

 

 

Petar Hrdlica
předseda návrhové komise